Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Nowe wydanie

O nas

Współczesne Pielęgniarstwo
i Ochrona Zdrowia

ISSN 2084-4212 (e-ISSN 2450-839X) to czasopismo publikujące artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz studenckie z dziedziny pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Kwartalnik jest adresowany do pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia.


Cel

Celem Redakcji i Wydawcy jest stworzenie czasopisma, które będzie zbiorem najbardziej aktualnych informacji naukowych oraz trendów i kierunków rozwoju w polskim pielęgniarstwie, położnictwie oraz w ochronie zdrowia.

Index
Copernicus Value

Kwartalnik posiada punktację Index Copernicus Value: 61.95 pkt.
Ministerstwa Nauiki i Szkolnictwa Wyższego = 5.00 pkt


Wersja papierowa

Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną.

Przyjmowanie
do druku

Prace przyjmowane do druku mogą być przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Publikacja manuskryptów nie wiąże się z opłatami wydawniczymi. Czasopismo wymaga od autorów posiadania aktualnego numeru identyfikatora ORCID. Przewidywany średni czas procedowania manuskryptów wynosi 28 dni, z czego czas wstępnej weryfikacji przez Redaktora to 7 dni, a czas recenzji manuskryptu to 21 dni.


Patronat

Patronat nad czasopismem sprawuje Europejskie Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu.
logo_eckp

Czasopismo
jest indeksowane w

Polish Scientific Journals Database
Cumulative Index of Nursing and Allied Health
Index Copernicus International
International Academic Research Databases
Index Copernicus International
Index Copernicus International
Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Polish Scientific Journals Database
Polish Scientific Journals Database
Polish Scientific and Professional Electronic Journals
Polish Scientific and Professional Electronic Journals
Polish Medical Bibliography
Polish Medical Bibliography
Polish Scholarly Bibliography
Polish Scholarly Bibliography
 Open Academic Journals Index
OCLC WorldCat
International Academy of Nursing Editors
International Academy of Nursing Editors
Journal Storage
Journal Storage
Bielefeld Academic Search Engine
Bielefeld Academic Search Engine
 Open Academic Journals Index
Open Academic Journals Index
 Open Academic Journals Index
Repository of Centre for Open Science

Redakcja

Redaktor naczelny:
 • dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
Z-ca redaktora naczelnego:
 • dr hab. prof. nadzw. Joanna Joanna Rosińczuk (Wrocław)
Sekretarz Redakcji:
 • dr n. med. Beata Jankowska-Polańska (Wrocław)
Komitet Naukowy:
 • prof. dr hab. Beata Karakiewicz (Szczecin)
 • prof. dr hab. Bernard Panaszek (Wrocław)
 • prof. dr hab. Jacek Gajek (Wrocław)
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazur (Wrocław)
 • prof. dr hab. Andrzej Kierzek (Wrocław)
 • prof. Sabina De Geest (Bazylea, Szwajcaria)
 • dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Warszawa)
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Fal (Warszawa)
 • dr hab. prof. nadzw. Tomasz Szydełko (Wrocław)
 • dr hab. prof. nadzw. Ireneusz Całkosiński (Wrocław)
 • dr hab. prof. nadzw. Dorota Zyśko (Wrocław)
 • dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska (Lublin)
 • dr hab. n. med. Krystyna Górna (Poznań)
 • dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz (Bydgoszcz)
 • dr n. med. Krzysztof Tuszyński (Poznań)
 • dr n. med. Dominik Krzyżanowski (Wrocław)
 • dr n. med. Ewa Molka (Tarnowskie Góry)
 • dr n. med. Katarzyna Łagoda (Białystok)
 • dr n. med. Bartosz Uchmanowicz (Wrocław)
 • dr n. med. Agnieszka Młynarska (Katowice)
 • dr n. społ. Irena Wolska-Zogata (Wrocław)
 • dr Diane Carroll (Boston, USA)
 • dr Lynne Hinterbuchner (Salzburg, Austria)
 • dr Ekaterini Lambrinou (Nikozja, Cypr)
 • dr Eleni Kletsiou (Ateny, Grecja)
 • dr Monica Parry (Toronto, Canada)
 • dr n. o zdr. Stanisław Manulik (Wrocław)
 • dr Michał Czapla (Wrocław)
 • dr n. o zdr. Robert Dymarek (Wrocław)
Redaktor językowy:
 • Jan Kuźma, Wydawnictwo Continuo
Redaktor statystyczny:
 • dr inż. Tomasz Janiczek
Redaktor języka angielskiego:
 • Piotr Zienkiewicz
Redaktorzy tematyczni:
Pielęgniarstwo internistyczne:
 • dr n. med. Izabella Uchmanowicz
Pielegniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne:
 • dr hab. prof. nadzw. Joanna Rosińczuk
Pielęgniarska opieka paliatywna, pielęgniarska opieka długoterminowa:
 • dr n. med. Dominik Krzyżanowski
Pielęgniarstwo epidemiologiczne:
 • dr n. med. Beata Jankowska-Polańska
Socjologia medycyny:
 • dr n. społ. Irena Wolska-Zogata
Pielęgniarstwo ginekologiczne i położnictwo:
 • dr n. med. Monika Przestrzelska

Regulamin

"Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia" zamieszcza prace oryginalne (doświadczalne, kliniczne i laboratoryjne), poglądowe i kazuistyczne dotyczące szeroko pojętego pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Ponadto pismo publikuje listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych oraz recenzje książek. Prace publikowane są w języku polskim lub angielskim

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie oceniane przez recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
Autorzy muszą ujawnić Redakcji i opisać na osobnej stronie dołączonej do pracy wszystkie konflikty interesów: zależności finansowe (takie jak: zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza), związki osobiste,współzawodnictwo akademickie i inne, mogące mieć zdaniem Redakcji lub Czytelników wpływ na merytoryczną stronę pracy, rolę sponsora całości lub części badań (jeżeli taki istnieje) w projekcie, zbieraniu, analizie i interpretacji danych, w pisaniu raportu, w decyzji przesyłania go do publikacji.
Autorzy prac naukowych mają obowiązek ochraniać dane osobowe pacjentów. Do publikacji powinny trafiać jedynie dane o znaczeniu informacyjnym lub klinicznym. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, jeśli zdaniem Autora mają wpływ na przebieg choroby i(lub) leczenia. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ujawnienia identyfikowalnych informacji dotyczących pacjenta, należy uzyskać jego (lub jego prawnych opiekunów) pisemną zgodę na opublikowanie danych, zdjęć fotograficznych, obrazów radiologicznych itp., co powinno być odnotowane w publikacji.
Prace doświadczalne, prowadzone na ludziach, muszą być przeprowadzane zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy muszą uzyskać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej). Prace wykonane na zwierzętach także muszą mieć zgodę odpowiedniej komisji. Uzyskanie tej zgody powinno być potwierdzone oświadczeniem Autorów w piśmie kierującym pracę do druku.
Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułów odpowiada Autor, a za treść reklam - sponsor lub firma marketingowa. Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.
Jeżeli Autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
W trosce o przeciwdziałanie nierzetelności naukowej (ghostwriting*, guest authorship**) i poszanowanie zasad etyki w publikowaniu tekstów naukowych, redakcja czasopisma wymaga określenia przez autorów źródła finansowania publikacji, informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów zaangażowanych w powstanie artykułu (financial disclosure). Należy ustalić rolę i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy według załączonego klucza:
 1. - przygotowanie projektu badania
 2. - zbieranie danych
 3. - analiza statystyczna
 4. - interpretacja danych
 5. - przygotowanie maszynopisu
 6. - opracowanie piśmiennictwa
 7. - pozyskanie funduszy.
*ghostwriting – zachodzi w momencie, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. **guest authorship („honorary authorship”) – zachodzi w momencie, gdy udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.
Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana w innych czasopismach oraz nie został a jednocześnie zgłoszona do innej Redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy. Prace należy nadsyłać pod adresem Redakcji w dwóch egzemplarzach (które nie podlegają zwrotowi do Autorów) łącznie z pismem przewodnim, zawierającym zgodę wszystkich Autorów na publikację wyników badań.
Redakcja bezwzględnie wymaga nadsyłania prac na nośnikach komputerowych. Dyski powinny zawierać jedynie ostateczną wersję pracy, zgodną z przesłanymi wydrukami. Opis nośnika powinien zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, nazwę (nazwy) zbiorów, nazwy i numery wersji użytych programów. Redakcja przyjmuje pliki tekstowe *.DOC i *.RTF. Grafiki lub zdjęcia (w rozdzielczości nadającej się do druku: 300 dpi) powinny tworzyć osobne zbiory - zalecane formaty: *.BMP, *.GIF, *.TIF, *.JPG. Tytuły rycin i tabel oraz wszystkie opisy wewnątrz nich powinny być wykonane w języku polskim i angielskim. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Microsoft Excel - wszystkie wersje.
Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być większa niż 16 stron, a kazuistycznych - 8 stron maszynopisu, łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami (standardowa strona - 1800 znaków). Prace powinny być pisane na papierze formatu A4, z zachowaniem podwójnych odstępów między wierszami, pismem wielkości 12 punktów (np. Arial, Times New Roman). Z lewej strony należy zachować margines szerokości 2 cm, z prawej margines szerokości 3 cm. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold). Na prawym marginesie należy zaznaczyć ołówkiem miejsce druku tabel i rycin. Na pierwszej stronie należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, skrócony (maksymalnie 10 słów) tytuł pracy w języku polskim i angielskim (żywa pagina), pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą, pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej); w przypadku prac oryginalnych i redakcyjnych - w wersji angielskiej,adres, na jaki Autor życzy sobie otrzymywać korespondencję (służbowy lub prywatny) wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem, oraz (obligatoryjnie) numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeżeli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany),słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) (od 3 do 5). Jeżeli odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio wprowadzonych pojęć, można używać ogólnie używanych określeń.Na dole strony powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor itp.), podziękowania, ewentualnie powinna się tu też pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona.Na drugiej stronie pracy należy wydrukować wyłącznie tytuł pracy w języku polskim i angielskim.
Do artykułu następnie należy dołączyć streszczenie, o tej samej treści w języku polskim i angielskim. Streszczenie prac oryginalnych i redakcyjnych powinno zawierać 300-400 słów. Streszczeniu należy nadać formę złożoną z pięciu wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione przy pierwszym użyciu. Streszczenie prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać 150-250 słów.
Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione sekcje: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Omówienie, Wnioski, Piśmiennictwo, Tabele, Opisy rycin (w jednym pliku tekstowym w wersji polskiej i angielskiej) oraz Ryciny. Sekcja Materiał i metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w Wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników. Wyniki oznaczeń biochemicznych i innych należy podawać w jednostkach SI. Pomiar długości, wysokości, ciężaru i objętości powinien być podany w jednostkach metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych. Temperatura powinna być podana w stopniach Celsjusza.
Tabele należy nadesłać w dwóch egzemplarzach, każda tabela na oddzielnej kartce formatu A4. Tytuły tabel oraz cała ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim i angielskim. Wszystkie użyte w tabelach skróty wymagają każdorazowo wyjaśnienia pod tabelą (w języku polskim i angielskim) niezależnie do rodzaju pracy. Tabele powinny być ponumerowane cyframi rzymskimi.
Ryciny należy nadsyłać w trzech egzemplarzach. Powinny one zostać wykonane techniką komputerową. Tytuły rycin oraz opisy wewnątrz nich powinny być wykonane w języku polskim i angielskim. Wszystkie użyte skróty wymagają każdorazowo wyjaśnienia pod ryciną. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi. Tytuły rycin należy przesłać na oddzielnej kartce. Do wykresów należy dołączyć wykaz danych. Wydawca zastrzega sobie prawo kreowania wykresów na podstawie załączonych danych.
Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.
Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach i rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, redakcyjnych i poglądowych nie powinna przekraczać 30 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych - 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane, zgodne z konwencją Vancouver/ICMJE, stosowaną m.in. przez MEDLINE: http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora wraz z inicjałami imienia bez kropek (przy liczbie autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska i adnotację "et al." w pracach zgłaszanych w języku angielskim lub "i wsp." w pracach zgłaszanych w języku polskim), tytuł pracy, skrót tytułu c zasopisma (bez kropek, zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, dostępną m.in. pod adresem ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf/, rok wydania, a następnie po średniku numer tomu (rocznika; bez daty wydania jeśli czasopismo stosuje paginację ciągłą) oraz po dwukropku numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł. Strefy nazwiska autorów, tytułu pracy, tytułu czasopisma rozdzielane są kropkami, np.: Menzel TA, Mohr-Kahaly SF, Koelsch B, i wsp. Quantitative assessment of aortic stenosis by three-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 1997;10:215-223. Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać: nazwisko(a) autora(ów) wraz z inicjałami imienia bez kropek (przy liczbie autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska i adnotację "et al." w pracach zgłaszanych w języku angielskim lub "i wsp." w pracach zgłaszanych w języku polskim), tytuł; po kropce - numer wydania książki (ed./wyd., niepodawany przy wydaniu pierwszym), miasto i nazwę wydawcy oraz rok wydania. Przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora(ów) opatruje się adnotacją "red." ("ed.(s)" w pracach angielskojęzycznych): Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, i wsp. American Medical Association manual of style. 9 wyd. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. Przy cytowaniu rozdziałów książek należy podać: nazwisko(a) autora(ów) rozdziału wraz z inicjałami imienia bez kropek (przy liczbie autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska i adnotację "et al." w pracach zgłaszanych w języku angielskim lub "i wsp." w pracach zgłaszanych w języku polskim), tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu "W:" nazwisko(a) autora(ów) lub redaktora książki wraz z inicjałami imienia, tytuł książki; po kropce - numer wydania książki (ed./wyd., niepodawany przy wydaniu pierwszym), miasto i nazwę wydawcy, rok wydania i numery pierwszej i ostatniej strony poprzedzone literą "p.": Chosia M. Patomorfologia zastawki aorty. W: Szwed H, red. Zwężenie zastawki aortalnej. Gdańsk: Via Medica; 2002: 1-11. Konieczne jest ścisłe zachowanie interpunkcji według powyższych przykładów cytowania. Odnośniki do publikacji internetowych (z podanym pełnym adresem strony internetowej) są dopuszczalne jedynie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem.

Pełen regulamin do pobrania w formacie pdf

Wydania

01/2015
01-04/2020

Download

01/2015
01-04/2021

Download

01/2015
01/2019

Pobierz

01/2015
02/2019

Pobierz

01/2015
03/2019

Pobierz

01/2015
04/2019

Pobierz

01/2015
01/2018

Pobierz

01/2015
02/2018

Pobierz

01/2015
03/2018

Pobierz

01/2015
04/2018

Pobierz

01/2015
01/2017

Pobierz

01/2015
02/2017

Pobierz

01/2015
03/2017

Pobierz

01/2015
04/2017

Pobierz

01/2015
01/2016

Pobierz

01/2015
02/2016

Pobierz

01/2015
03/2016

Pobierz

01/2015
04/2016

Pobierz

01/2015
01/2015

Pobierz

02/2015
02/2015

Pobierz

03/2015
03/2015

Pobierz

04/2015
04/2015

Pobierz

01/2014
01/2014

Pobierz

02/2014
02/2014

Pobierz

03/2014
03/2014

Pobierz

04/2014
04/2014

Pobierz

01/2013
01/2013

Pobierz

02/2013
02/2013

Pobierz

03/2013
03/2013

Pobierz

04/2013
04/2013

Pobierz

01/2012
01/2012

Pobierz

02/2012
02/2012

Pobierz

03/2012
03/2012

Pobierz

04/2012
04/2012

Pobierz

Kontakt

Adres redakcji

ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
Tel.: 603-765-770
Fax: 71 750-30-67
e-mail: kwartalnik@eckp.wroclaw.pl www: www.eckp.wroclaw.pl

Wydawca

Wydawnictwo Continuo
ul. Lelewela 4 pok. 325
53-505 Wrocław
Tel.: 71 791-20-30
e-mail: wydawnictwo@continuo.pl www.continuo.pl